Cart 0
[pdf-embedder url=""]

Actuariele lijfrenteverplichting

Wil je een actuariele stamrecht berekening hebben omdat je een stamrecht hebt waarvan de ingangsdatum bekend is. Gaat het stamrecht in en wil je de periodieke uitkering weten? Heb je een reeds ingegane lijfrenteverplichting en wil je de jaarlijkse actuariele stand van de stamrechtvoorziening weten? Of heb je een stakingswinststamrecht of een goudenhanddruk stamrecht nodig en heb je daar cijfermatig inzicht in nodig?

Als je een lijfrenteverplichting bent aangegaan met een bekende ingangsdatum dien je het kapitaal niet op te renten maar dien je het kapitaal jaarlijks actuarieel te berekenen zoal een pensioen in eigen beheer. Je kunt je lijfrenteberekening bij ons laten maken.

172.50

document type :

Categorie: Tag:

ACTUARIELE LIJFRENTEVERPLICHTING

Wil je een actuariele stamrecht berekening hebben omdat je een stamrecht hebt waarvan de ingangsdatum bekend is. Gaat het stamrecht in en wil je de periodieke uitkering weten? Heb je een reeds ingegane lijfrenteverplichting en wil je de jaarlijkse actuariele stand van de stamrechtvoorziening weten? Of heb je een stakingswinststamrecht of een goudenhanddruk stamrecht nodig en heb je daar cijfermatig inzicht in nodig?

JAARLIJKSE ACTUARIELE STAMRECHTBEREKENING VOOR STAMRECHT MET BEKENDE INGANGSDATUM
Als je een lijfrenteverplichting bent aangegaan met een bekende ingangsdatum dien je het kapitaal niet op te renten maar dien je het kapitaal jaarlijks actuarieel te berekenen zoal een pensioen in eigen beheer. Je kunt je lijfrenteberekening bij ons laten maken.

PERIODIEKE UITKERING VOOR EEN INGEGANE LIJFRENTEVERPLICHTING
Indien een stamrecht wordt bedongen bij een BV waarbij de periodieke uitkering niet gelijk ingaat, zal het gestorte stamrechtkapitaal doorgaans tegen een bepaald percentage worden opgerent (bijvoorbeeld de fiscale marktrente). Vaak is sprake van een vast, contractueel gegarandeerd oprentingspercentage. Indien de koopsom wordt belegd, kan er voor worden gekozen om de waarde van de bijbehorende beleggingsrekening aan te merken als stamrechtkapitaal. Op ingangsdatum van de periodieke uitkering wordt het opgerente stamrechtkapitaal c.q. belegde stamrechtkapitaal tegen een zakelijk tarief omgerekend naar een periodieke uitkering c.q. lijfrente. Bij ons kun je het kapitaal laten omrekenen naar een lijfrente. Nadat je lijfrente is ingegaan heb je jaarlijks een actuariele berekening nodig voor de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting. Laat bij ons je berekening maken.

STAKINGSWINSTSTAMRECHT (Overgang van eenmanszaak/Vof naar BV)
In het kader van de overdracht van de onderneming kan een lijfrente worden bedongen bij een natuurlijk persoon of je BV. Voorwaarde is dat de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan die persoon of dat lichaam, maar tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst en het bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve. In situaties waarin sprake is van de overdracht van een onderneming onmiddellijk gevolgd door een van tevoren overeengekomen overdracht aan een derde, waarbij de lijfrente achterblijft in de BV waar de onderneming in eerste instantie is ingebracht, kan de lijfrentepremieaftrek worden geweigerd. In het besluit van 28 december 2004 (nr. CPP2004/633M, onderdeel 2.1) noemt de staatssecretaris een aantal situaties waarin een verdere overdracht van de onderneming wel is toegestaan. Je kunt ook de jaarruimte en de reserveringsruimte benutten in aanvulling op je stakingswinststamrecht. Bij ons kun je voor deze situatie je stakingswinststamrecht laten berekenen.

GOUDENHANDRUKSTAMRECHT
Indien een werknemer een ontslagvergoeding krijgt, dan kan er voor gekozen worden om deze in de vorm van een stamrecht te gieten. Het voordeel van een stamrecht is dat het toekennen van een stamrecht vrijgesteld is van loonbelasting. In dit verband spreekt men over de goudenhanddrukstamrechtvrijstelling. Uitstel van de belastingheffing vindt plaats tot het moment dat de periodieke uitkeringen gaan vloeien. Hierdoor kan een tariefsvoordeel worden behaald. Uiteraard dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn (art. 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB 1964):

  • het moet gaan om periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon;
  • de periodieke uitkeringen moeten uiterlijk ingaan op leeftijd 65 jaar van de (gewezen) werknemer of bij zijn overlijden en toekomen aan zijn (ex) partner of aan kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
  • als verzekeraar mogen optreden professionele verzekeraars, pensioenfondsen, alle andere lichamen die in Nederland zijn gevestigd en de verplichting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekenen alsmede de natuurlijke personen tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of heeft gestaan.

Je kunt je bij ons laten adviseren en begeleiden en/of bij ons de benodigde overeenkomsten downloaden voor je gouden handdruk.

Bestel een lijfrenteberekening en reken af. Verstuur vervolgens de onderstaande gegevens en wij sturen je per mail de stamrechtberekening toe. Voor een snelle afhandeling van je lijfrenteverplichtingberekening stuur je ons de volgende gegevens toe:

  • Verzamelloonstaat van het betreffende boekjaar of het jaaroverzicht van de ingegane lijfrente;
  • De stamrechtberekening van het voorgaande boekjaar;
  • NAW gegevens incl. geboorte datum van de lijfrentegerechtigde en zijn partner, en/of kinderen;
  • Gegevens van de onderneming;
  • De lijfrente overeenkomst ook wel stamrechtovereenkomst genoemd;
  • Financiele gegevens van lijfrentesgegevens, stand FOR, lijfrente aftrek van voorgaande 7 jaar, fiscaal loon;
  • Eventuele overige opmerking/bijzonderheden in de bijgaande mail;

Mocht je niet alle gegevens hebben en dat komt in de praktijk wel eens voor, dan kun je dat uiteraard vermelden in je mail. Vaak is een pensioenberekening wel op te maken zonder alle voornoemde essentialia. Sommige gegevens zijn echter essentieel en te beschouwen als een conditio sine qua non.