Cart 0

Akte van Cessie

Met deze overeenkomst van cessie, ook wel akte van cessie kun je een vordering overdragen. Er is een registratiebrief opgenomen. Dit cessie contract heeft geen toelichting want de benodigde informatie is op deze pagina weergegeven. Je kunt een vordering op naam op twee manieren overdragen.

De stille cessie is in navolging van de wetgeving in andere landen in het Nederlandse vermogensrecht opgenomen ten behoeve van de securitisatie-praktijk. De cessie kan echter pas worden tegengeworpen aan de debitor cessus zodra de cessie aan hem is medegedeeld.

20.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract akte van cessie

Met deze overeenkomst van cessie, ook wel akte van cessie kun je een vordering overdragen. Er is een registratiebrief opgenomen. Dit cessie contract heeft geen toelichting want de benodigde informatie is op deze pagina weergegeven. Je kunt een vordering op naam op twee manieren overdragen. Deze manieren zijn:

  • De ‘klassieke’ manier, waarbij de levering slechts effect heeft, als aan de cessus mededeling is gedaan van de levering. Tot die tijd heeft de cessie ook tussen de cedent en de cessionaris nog geen werking.
  • De nieuwe manier, geïntroduceerd op 1 oktober 2004, waarbij de cessie kan plaatsvinden zonder mededeling aan de debiteur. Deze wijze van cessie wordt ook wel aangeduid als stille cessie.

In beide gevallen moet de overeenkomst worden opgemaakt door de cedent en de cessionaris.

Om cessie mogelijk te maken zonder dat mededeling aan de debiteur is gedaan, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de akte is een authentieke of een geregistreerde onderhandse akte;
  • de over te dragen rechten bestaan reeds op het tijdstip van de levering, of zullen rechtstreeks worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding.

De stille cessie is in navolging van de wetgeving in andere landen in het Nederlandse vermogensrecht opgenomen ten behoeve van de securitisatie-praktijk. De cessie kan echter pas worden tegengeworpen aan de debitor cessus zodra de cessie aan hem is medegedeeld.

De debitor cessus mag hierdoor niet in een slechtere rechtspositie belanden, en behoudt in een eventueel conflict met de cedent alle rechten. Hij mag zich bijvoorbeeld op verrekening beroepen of zijn betaling opschorten wegens wanprestatie van de cedent. De cessionaris heeft dit te respecteren. Hierdoor willen veel incassobureaus liever geen vorderingen overnemen door cessie: ze lopen het risico in inhoudelijke discussies over zaken tussen de debiteur en de cedent verzeild te raken.