Cart 0

Deelnemerschapslening

Met deze voorbeeld overeenkomst deelnemerschapslening wordt de lening voor fiscale doeleinden als eigen vermogen beschouwd en kan je je rente opbrengsten onder de deelnemingsvrijstelling brengen. Dit is met name interessant als deze leningsovereenkomst in een ander land bijvoorbeeld Luxemburg, wel als vreemd vermogen wordt beschouwd en de rentelasten in mindering komen in de belastinggrondslag aldaar. Daarnaast kan het handig zijn een lening te herkwalificeren om de toepassing van een andere fiscale regeling zoals de thin cap regeling te voorkomen. Op dit moment bestaan er ook mogelijkheden de deelnemersschap te gebruiken om het Resultaat uit Overige Werkzaamheid te matigen.

In  o.a. BNB1988/217 is vastgesteld dat er leningen zijn die fiscaal kwalificeren als vreemd vermogen. Het betreft de bodemloze putlening, schijnlening en de deelnemerschapslening. Voor fiscale advisering is de deelnemerschapslening het meest interessant.

35.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract deelnemerschapslening

Met deze voorbeeld overeenkomst deelnemerschapslening wordt de lening voor fiscale doeleinden als eigen vermogen beschouwd en kan je je rente opbrengsten onder de deelnemingsvrijstelling brengen. Dit is met name interessant als deze leningsovereenkomst in een ander land bijvoorbeeld Luxemburg, wel als vreemd vermogen wordt beschouwd en de rentelasten in mindering komen in de belastinggrondslag aldaar. Daarnaast kan het handig zijn een lening te herkwalificeren om de toepassing van een andere fiscale regeling zoals de thin cap regeling te voorkomen. Op dit moment bestaan er ook mogelijkheden de deelnemersschap te gebruiken om het Resultaat uit Overige Werkzaamheid te matigen.

In  o.a. BNB1988/217 is vastgesteld dat er leningen zijn die fiscaal kwalificeren als vreemd vermogen. Het betreft de bodemloze putlening, schijnlening en de deelnemerschapslening. Voor fiscale advisering is de deelnemerschapslening het meest interessant.

In een arrest uit 1998, BNB1998/208 had de Hoge Raad de criteria geformuleerd om te bepalen of er sprake is van een lening die in feite gezien moet worden als een verstrekking van kapitaal. Volgens dat arrest uit 1998 moest dan aan de volgende cumulatieve criteria zijn voldaan:
i.   de vergoeding voor de lening is afhankelijk van de winst; :
ii.  de schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers; en
iii. de schuld heeft geen vaste looptijd, maar is slechts opeisbaar bij faillissement, surséance of liquidatie.

In het arrest pret participatif van de HR 25/11/2005 gaat de HR in op de criteria vergoeding en looptijd. In deze procedures beoordeelt de Hoge Raad de fiscale merites van een prêt participatif. Dit is een Franse financieringsvorm die zowel kenmerken heeft van vreemd vermogen als van eigen vermogen. In de onderhavige procedures had een Nederlandse BV aan haar Franse dochtervennootschap (hierna: SA) een geldbedrag ter beschikking gesteld. De voornaamste kenmerken waren als volgt. De geldverstrekking had een looptijd van 95 jaar. De vergoeding bestond uit een vast deel (1% per jaar) en een variabel deel (een percentage van de winst, dat afnam naarmate de winst toenam). De geldverstrekking was bij ontbinding of liquidatie achtergesteld ten opzichte van alle andere crediteuren.

De Hoge Raad overweegt dat een bescheiden vaste procentuele vergoeding naast een winstafhankelijke vergoeding geen afbreuk hoeft te doen aan de conclusie dat een lening toch vrijwel geheel winstafhankelijk is.
Wat betreft het criterium looptijd geeft de Hoge Raad aan dat de onderhavige looptijd (95 jaar) zodanig lang is, dat het aspect vaste looptijd geen betekenis meer heeft. Dit geldt overigens al voor leningen met een looptijd van meer dan 50 jaar. De prêt participatif was een deelnemerschapslening in de zin van het arrest uit 1998 en verbindt daaraan de conclusie dat de ontvangen vergoeding onder de deelnemingsvrijstelling is vrijgesteld.

Aangezien in art 3.94 IB01 het totaalresultaat en in 3.95 IB01 wordt verwezen naar Goed Koopmans gebruik en de HR inmiddels wat meer duidelijkheid heeft geschapen omtrent onzakelijke leningen, bestaan hier zeker mogelijkheden een deelnemersschapslening te gebruiken.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de mogelijkheden van een deelnemerschapslening dan kan je contact met ons opnemen.